Vedlikehold av kjølesystemer forebygger motorhavari

Velg riktig kjølevæske og følg serviceintervaller for vedlikehold av kjølesystemet på dieselmotoren. Da vil motoren tåle tung belastning uten at du får overoppheting, skader på komponenter og motorhavari. Vi har tidligere skrevet om hvorfor du skal bruke kjølevæske hvordan du velger riktig type. Her får du tips til vedlikehold av kjølesystemet på en trygg og enkel måte.  

Slik kommer du i gang med et godt vedlikehold av kjølesystemet

Dagens dieselmotorer produserer enormt mye varme, mens kjølekapasiteten har blitt mye mindre. Kjølesystemet har derfor en viktig funksjon med å transportere varme og regulere temperaturen i motoren. Kjølevæske består av vann, glykol og additiver. Vann fordeler og transporterer varme. Glykol beskytter mot frostskader. Additiver eller tilsetningsstoffer smører og beskytter motorkomponenter. 

Med et godt vedlikehold vil du unngå typiske feil som overoppheting, korrosjon, frostskader, brente ventiler, defekt vannpumpe og tæring i sylinderforinger som koster både tid og penger å rette opp i. 

Denne sjekklisten kan hjelpe deg på vei til et godt vedlikehold av kjølesystemet:  

Velg riktig kjølevæske

Bruk riktig kjølevæske til riktig motor. Ikke velg kun etter farge. Fargen sier ingen ting om kvaliteten. Se på produsentgodkjenninger på etiketten med informasjon om hva kjølevæsken inneholder. Se også etter ASTM merking, som er en internasjonal standard for kjølevæske. 

  • ASTM D-6210 for anlegg og marine
  • ASTM D-4985 for lastebil og buss
  • ASTM D-3306 for personbil 

Dersom det står at kjølevæsken inneholder 2-EHsyre (Etylhexansyre), innebærer dette at gummideler og pakninger kan krympe og bli defekte.

Se etter CES 14603 standarden som garanterer at kjølevæsken er fri for 2-EH syre. 

Du kan trygt bytte til en kjølevæske med at annet varemerke så lenge kjølevæsken har riktig produsentgodkjenning for din motor. Både “longlife” og “lifetime” kjølevæsker med høy kvalitet krever færre servicer og enklere vedlikehold. Med Fleetcool OAT kjølevæske kan du i tillegg bruke en og samme kjølevæske til ulike motormerker fordi den har alle produsentgodkjenninger.  

Følg anbefalte serviceintervaller

Følg motorprodusentens anbefalinger om serviceintervaller. De fleste kjølevæsker skal byttes i henhold til km/time intervaller. Velger du en “lifetime” kjølevæske, som Fleetcool OAT og ES Compleat av høy kvalitet kan den vare hele motorens levetid med riktig vedlikehold. Test vannkvalitet og nivå på additiver med teststrips en gang i året.  

Sjekk vannkvalitet

Kjølevæske konsentrat skal blandes med rent vann. For høy eller for lav pH-verdi i vannet gjør kjølevæsken alkalisk eller etsende, og vil skade kjølesystemet og motordeler. Vannkvalitet (pH) kan enkelt måles med teststrips. Vi anbefaler at du tester vannet før det blandes med kjølevæske konsentrat. Har vannet feil pH verdi, bør du bestille ferdigblandet kjølevæske. 

Sjekk additiv nivået

Additiver eller tilsetningsstoffer i kjølevæsken må holde et visst nivå for å kunne beskytte og smøre motorkomponenter. Additiv nivået kan enkelt måles ved hjelp av teststrips. Litt avhengig av hvilken type kjølevæske du benytter, kan tiltak være å etterfylle med additiver, bytte kjølevæskefilter (hvis systemet har filter med additiver), eller tappe ut (min 20 %) kjølevæske og fylle opp med ny ferdigblandet kjølevæske. 

Bruk riktig filter

Flere kjølesystemer har filter som mange glemmer å bytte. Vær oppmerksom på at det finnes filter både med additiver og uten additiver. For kjølevæske som kan “boostes” med additiver, kan du løse dette med å ha filter som inneholder additiver. Et annet alternativ er å tilsette DCA additiver (etter avmålt mengde) direkte i kjølesystemet.  

Fleetcool OAT “Lifetime” kjølevæske inneholder kjemiske tilsetninger som varer hele motorens levetid, og skal ha filter uten additiver. Vi har overgangstabeller og kan hjelpe deg, hvis du har spørsmål om type filter.   

Sjekk frostsikring 

Sjekk frostsikring av motor og kjølesystem. Se blandingsforhold for kjølevæske konsentrat på etiketten. Blandingsforhold 50/50 vann/kjølevæske bør holde fra -35° til -37°C.  Blandingsforhold 40/60 vann/kjølevæske bør holde fra -50° til -52°C. 

Blandingsforhold 40/60 vann/kjølevæske gir også en høyere beskyttelse og smøreevne i kjølesystemet. 

Bland alltid ut kjølevæskekonsentratet med riktig mengde vann før den fylles på systemet. 

Vær nøye med rensing av kjølesystemet

Ved geledannelse, misfarging/uklar kjølevæske, rust eller andre avvik, bør du tømme kjølesystemet.  Kjør motoren varm med godkjent rensemiddel for kjølesystemer som Restore og Restore Plus. Skyll systemet med rent vann. Fyll opp med ny kjølevæske.   

Vi anbefaler også at du renser systemet når du skal bytte til en ny type kjølevæske.  

Unngå å blande ulike kjølevæsker 

Veldig ofte får vi spørsmål om det er mulig å blande Fleetguard kjølevæsker med andre typer kjølevæsker. Vi anbefaler ikke at du blander kjølevæsker av ulike varemerker. Hvis det likevel er eneste løsning, bør du rense systemet innen du fyller opp med ny kjølevæske.  

Vær også oppmerksom på at når du blander forskjellige typer kjølevæsker kan det ikke gis garanti.  

Kjølevæsker som er basert på EG (etylenglykol) skal ikke blandes med kjølevæsker basert på PG (Propylenglykol). 

Enkelt vedlikehold av kjølesystemer med Fleetguard produkter 

Med valg av Fleetcool OAT kjølevæske til hele maskinparken og Fleetguard produkter for vedlikehold kan du og dine kollegaer få en enklere hverdag.

Fleetcool OAT EG kjølevæske   

Med moderne motorer med mye aluminium har nitrit som kan angripe aluminium, blitt en trussel.  Det er derfor behov for OAT (Organisk Acid Technology) kjølevæske med tilsetninger som består av mindre aggressive kjemikalier, men som likevel overholder de samme kravene til beskyttelse og smøring av motorens komponenter. 

Fleetcool OAT EG kjølevæske er et Fleetguard produkt fra Cummins Filtration. Det er en NAP fri (Nitrit, Amin, Fostfat) EG (Etylenglykol) basert kjølevæske.  

Kjølevæsken har godkjenninger både for Cummins motorer og alle andre kjente motormerker og kan brukes på dieselmotorer, bensinmotorer og naturgassmotorer. Den er kvalitetsstemplet med disse standardene:  

  • ASTM D-6210 for anlegg og marine
  • ASTM D-4985 for lastebil og buss
  • ASTM D-3306 for personbil 
  • CES 14603 (uten Etylhexansyre)  

Fleetcool OAT EG er en “lifetime” kjølevæske med organisk beskyttelses kjemikalier som varer hele motoren levetid med riktig vedlikehold. Ved årlig sjekk av kvalitet og pH med teststrips har du full kontroll. Fleetcool OAT EG krever filter uten additiver. 

Leveres i kanner eller fat på 5, 20 eller 208 liter.

ES Compleat EG kjølevæske 

ES Compleat EG kjølevæske er et Fleetguard produkt fra Cummins Filtration. Dette er en hybrid (organisk/ikke organisk) EG (etylenglykol) basert kjølevæske Kjølevæsken har produsentgodkjenninger både for Cummins motorer og andre kjente motormerker. Den er godkjent for anleggsmaskiner og motorer i tung drift og er kvalitetsstemplet med standarden:

ASTM D-6210 for anlegg og marine

ES Compleat EG er en “Longlife” kjølevæske som varer hele motorens levetid med riktig etterfyll av DCA additiver eller bytte av filter med DCA additiver.  Vedlikehold med teststrips hver 250 000 km eller 4000 timer, om nødvendig etterfylles DCA4 additiver ved behov. 

Leveres i kanner eller fat på 5, 20 eller 208 liter. 

Fleetguard filter for kjølesystemer

Vi levererFleetguard filter med og uten additiver for kjølesystemer på alle typer motorer. Fleetguard WF (Water Filter) merket med ES (Extended Service) er designet for serviceintervaller på 250 000 km eller 4 000 timer.

Teststrips for sjekk av kjølevæskekvalitet

Det er viktig at du får riktig teststrips til riktig kjølevæske. Teststrips brukes som en rask sjekk av kvalitet med mistanke om avvik eller ved årlig vedlikehold.  For Fleetcool OAT leverer vi “4-way” testrips. For ES Compleat leverer vi “3-way” teststrips. Vi leverer også teststrips for kontroll av vannkvalitet (pH verdi). Testes på vannet før innblanding.  

Restore og Restore Plus rensevæsker

Restore er et alkalisk basert rensemiddel som er særlig egnet for å rense silikatgele. Restore Plus er et syrebasert rensemiddel som er effektiv for å fjerne kalkavleiringer. Begge rensevæskene kan brukes på alle typer kjølesystem.

Produktsider med Fleetguard kjølevæsker, additiver og rensevæsker

Last ned dieselmotorkatalogen (rød katalog) med varenr og mer info

Martiniussens Bilservice AS valgte Fleetguard kjølevæske til alle kjøretøy

Relaterte artikler:

Hvorfor bruke kjølevæske og hvordan velge riktig type

Fleetguard filter og kjølevæske for alle motorfabrikater

Har du spørsmål om kjølevæske eller vil sende en bestilling?

KONTAKT KUNDESERVICE // FINN EN FORHANDLER // FAQs